Aktualność: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ULG W WYSOKOŚCI OPŁAT ZA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ ŁÓDZKI ODDZIAŁ KIDP

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA ULG W WYSOKOŚCI OPŁAT

ZA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ ŁÓDZKI ODDZIAŁ KIDP

 

 1. Ulgi dotyczą wyłącznie doradców podatkowych, którzy zgodnie z Rozdziałem XI  Statutu - „Regionalne oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych” § 43 ust.1 , wskazali jako pierwsze na liście doradców podatkowych prowadzonej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, miejsce prowadzenia działalności położone na terenie Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 2. Ulgi dotyczą wyłącznie szkoleń dla doradców podatkowych organizowanych na terenie Łodzi przez Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP.
 3. O przyznanie ulg mogą ubiegać się wyłącznie doradcy podatkowi spełniający niżej wymienione warunki:
  1. regularnie opłacają składkę członkowską zgodnie art. 36 pkt 3 Ustawy o doradztwie podatkowym,
  2. posiadają aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, zgodnie z art. 44 ust.1 Ustawy o doradztwie podatkowym,
  3. posiadają ważną legitymację doradcy podatkowego zgodną z § 4 ust.1 Statutu KIDP,
  4. w miejscu prowadzenia działalności umieścili tablicę doradcy podatkowego określoną w Systemie Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych przyjętym Uchwalą nr1561/2008 KRDP z dnia 11 czerwca 2008 r.. 
 4. Za doradcę podatkowego zalegającego ze składkami i opłacającego je nieregularnie uważa się osobę posiadającą zaległość w opłacaniu składki członkowskiej równą lub większą trzem składkom.
 5. Za doradcę podatkowego posiadającego ważną legitymację doradcy podatkowego uważa się również osobę, która zakończyła procedurę składania wniosku o jej wydanie przynajmniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 6. Za doradcę podatkowego posiadającego tablicę doradcy podatkowego uważa się osobę, która w miejscu prowadzenia działalności umieściła i zamocowała w sposób trwały tablicę określoną na stronie 18 w Systemie Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych dostępnym na  www.krdp.pl/strona.php/631_ksiega_wizualizacji.html .
 7. Regularne opłacanie składki członkowskiej, posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej i jednoczesne posiadanie ważnej legitymacji doradcy podatkowego uprawnia do 50% ulgi w opłacie za szkolenia dla doradcy podatkowego określone w informacji zamieszczonej na http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php .
 8. Regularne opłacanie składki członkowskiej, posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej i jednoczesne posiadanie ważnej legitymacji doradcy podatkowego oraz tablicy doradcy podatkowego uprawnia do ulgowej opłaty, w wysokości netto 1 zł plus wartość obowiązującego podatku VAT, za szkolenia określone w informacji zamieszczonej na http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php .
 9. Ulga dotycząca 50% zniżki w opłacie za szkolenia dla doradcy podatkowego określone w informacji zamieszczonej na http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php przysługuje, przy spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w pkt 7, od daty spełnienia warunku dotyczącego posiadania legitymacji doradcy podatkowego i nie wymaga składania „Wniosku o przyznanie ulgi”. Aktualność ulgi jest uzależniona od braku zaległości w opłacaniu składki członkowskiej i aktualności polisy ubezpieczeniowej.
 10. W celu ubiegania się o przyznanie ulgi dotyczącej opłaty netto 1 zł za wybrane szkolenie określone w informacji zamieszczonej na http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php  doradca podatkowy obowiązany jest dostarczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres biura ŁO KIDP lodzki@kidp.pl „Wniosek o przyznanie ulgi”  ze szczegółowym opisem miejsca zamocowania tablicy, wymiarami tablicy oraz załącznikami w postaci kolorowej fotografii (plik JPG) tablicy i miejsca jej zamocowania. We Wniosku należy podać: numer polisy ubezpieczeniowej i okres ubezpieczenia, adres prowadzenia działalności, numery telefonów, adres poczty elektronicznej e-mail oraz, jeżeli jest w posiadaniu doradcy podatkowego, adres własnej strony internetowej (URL).
 11. Zarząd ŁO KIDP zastrzega możliwość wizji lokalnej w celu weryfikacji zgodności przedstawionych informacji z Systemem Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych i stanem faktycznym.
 12. Decyzje o przyznaniu ulgi podejmowane są przez Zarząd ŁO KIDP do 20 dnia miesiąca po miesiącu złożenia Wniosku a informacja o jej przyznaniu przekazywana jest zwrotnie doradcy podatkowemu na adres poczty elektronicznej, z którego został przesłany.
 13. Zmiana stanu faktycznego warunków uprawniających do ulgi po jej przyznaniu jest równoznaczna z anulowaniem ulgi.
 14. Spełniające wyżej wymienione kryteria „Wnioski o przyznanie ulgi” złożone do 31 grudnia 2011 roku uprawniają doradcę podatkowego do uzyskania ulgi w opłacie za 12 (dwanaście) wybranych szkoleń określonych w informacji zamieszczonej na http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php .
 15. Ulga w postaci opłaty obniżonej do netto 1 zł za jedno szkolenie, z puli szkoleń przyznanych dla doradcy podatkowego, może być wykorzystana do 31 grudnia 2013 r..
 16. Dla „Wniosków o przyznanie ulgi” złożonych po 1 stycznia 2012 roku, Zarząd ŁO KIDP zastrzega możliwość zmiany zasad dotyczących kryteriów przyznawania ulg, w szczególności: wartości ulgi, wartości obniżonej opłaty, ilości szkoleń w obniżonej opłacie oraz okresu, w którym będzie można wykorzystać przyznaną ulgę.
 17. Wnioski doradców podatkowych spełniających kryteria określone w pkt. 3 złożone na zasadach określonych w pkt. 10 przesłane do dnia opublikowania niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane w ciągu 21 dni od jego publikacji.

 

 

DATA PUBLIKACJI: 0000-00-00 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Marsz.J.Piłsudskiego 12 / 314
90-051 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x