Aktualność: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych


Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

31 grudnia  2019 r. mija pierwszy rok z dwuletniego okresu rozliczeniowego 2019-2020 w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych.

Doradca podatkowy, wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25 % dwuletniego limitu (8 punktów).

Zgodnie z art. 11g ust. 5 Zasad etyki doradców podatkowych do dnia 31 marca 2020 r. doradca podatkowy dokonuje w systemie mDoradca wpisów o uczestnictwie w roku 2019 w punktowanych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych organizowanych przez inne podmioty niż Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Należy pamiętać, aby do wypełnionego wniosku załączyć - poświadczone za zgodność z oryginałem- fotokopie dokumentów uwierzytelniających udział w danej formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Informujemy również, że punkty można uzyskać także z tytułu bezpłatnych szkoleń e-learningowych dostępnych po zalogowaniu się w panelu mDoradca.

Zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych znajdują się w Załączniku do uchwały nr 237/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Zasad etyki doradców podatkowych.

Sprawdzenie ilości uzyskanych punktów kwalifikacyjnych możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca w zakładce „Punkty kwalifikacyjne”.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu niewykonania obowiązku podnoszenia kwalifikacji na mocy art. 36 pkt 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Ustawy o doradztwie podatkowym.


Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP


DATA PUBLIKACJI: 2019-11-21 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x