Aktualność: Przedstawiciele Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego


Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych Uchwałą  nr 370/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku delegowała Panią Aleksandrę Kurczewską oraz Pana Tomasza Miłka doradców podatkowych z regionu łódzkiego do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego.

Członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego VI kadencji z regionu łódzkiego jest także Pan prof dr hab. Dariusz Strzelec, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowy.


Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP


…………………………………………………………………………………………………………………………………………


Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła w dniu 22 maja 2018 r. uchwałę w sprawie przyjęcia procedury wyłaniania członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego [dalej: Komisja Egzaminacyjna].

 

Zgodnie z treścią tej uchwały członkiem Komisji Egzaminacyjnej delegowanym przez Krajową Radę Doradców Podatkowych może zostać doradca podatkowy legitymujący się co najmniej 5-letnim stażem wykonywania zawodu, posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu na doradcę podatkowego oraz posiadający wykształcenie wyższe zakończone egzaminem magisterskim lub równorzędnym.

 

Ponadto, członkiem Komisji Egzaminacyjnej może zostać doradca podatkowy, który osiągnął minimum 25 punktów obliczonych według następującej punktacji:

a) Staż wykonywania zawodu doradcy podatkowego ponad 10 lat – 5 punktów;
b) Stopień naukowy doktora nauk prawnych/ekonomicznych – 5 punktów;
c) Publikacje z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2013 r.  – 1 punkt za publikację, nie więcej niż 5 punktów;
d) Przeprowadzone szkolenia z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2013 r.  – 1 punkt za szkolenie, nie więcej niż 5 punktów;
e) Prowadzenie praktyk zawodowych – 1 punkt za każdą prowadzoną praktykę zawodową, nie więcej niż 5 punktów;
f) Występowanie jako pełnomocnik przed organami podatkowymi/celnymi w okresie od 01 stycznia 2013 r. – 1 punkt za każde postępowanie, nie więcej niż 10 punktów;
g) Występowanie jako pełnomocnik przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w okresie od 01 stycznia 2013 r. – 1 punkt za każde postępowanie, nie więcej niż 10 punktów;
h) Prowadzenie ewidencji i ksiąg, udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami – 10 punktów.

 

 


Jednocześnie informujemy, że członkiem Komisji Egzaminacyjnej nie może zostać:
a) doradca podatkowy skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
b) doradca podatkowy będący członkiem Komisji Egzaminacyjnej przez 2 ostatnie kadencje;
c) członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych;
d) doradca podatkowy posiadający zaległości wobec Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Poniżej, w pliku do pobrania, znajduje się wzór wniosku o delegowanie do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, który wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze KIDP w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa).

Termin do składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi dane wskazane we wniosku upływa w dniu 8 czerwca 2018 r. (za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia wniosku w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych bądź datę nadania przesyłki poleconej w placówce pocztowej).

Dodatkowe informacje:
1. Komisja ds. Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjncyh KRDP [dalej: KOZEW] dokonuje weryfikacji przesłanych wniosków wraz z załącznikami i rekomendacji Krajowej Radzie Doradców Podatkowych kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnej według liczby uzyskanych punktów.
2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych dokonuje wyboru członków Komisji Egzaminacyjnej z listy kandydatów rekomendowanych przez KOZEW.
3. Wybór członków Komisji Egzaminacyjnej następuje w drodze uchwały.

4. Krajowa Rada Doradców Podatkowych w przypadku niewystarczającej ilości kandydatów może ponownie ogłosić nabór na członków Komisji Egzaminacyjnej, określając w drodze uchwały termin składania dokumentów.

 

Pliki do pobrania:

WNIOSEK o delegowanie do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego


DATA PUBLIKACJI: 2018-10-17 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Marsz.J.Piłsudskiego 12 / 314
90-051 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x